Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft
  2. Opdrachtnemer: Noram Zakelijke Dienstverlening & Incasso en alle gelieerde ondernemingen die zijn gekoppeld aan KvK nummer: 78318564. 3. Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht. 4. Opdrachtverlening: de schriftelijke weergave van de overeengekomen afspraken over de aard van de dienstverlening, tarieven, termijnen en dergelijke.


Artikel 2 Toepasselijk:
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Noram Zakelijke Dienstverlening & Incasso, daaronder begrepen iedere wijziging of aanvulling daarop en elk vervolg op een opdracht. Deze voorwaarden gelden ten aanzien van alle werknemers van Noram Zakelijke Dienstverlening & Incasso en elke personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en op wie in verband daarmee een aansprakelijkheid zou kunnen rusten.

Artikel 3 De overeenkomst:
1. Een opdracht gericht aan een aan Noram Zakelijke Dienstverlening & Incasso verbonden (rechts)persoon, wordt aldus geacht uitsluitend aan Noram Zakelijke Dienstverlening & Incasso te zijn verstrekt, zonder dat de betreffende natuurlijke en/of rechtspersoon gehouden is de werkzaamheden zelf te verrichten of daarvoor aansprakelijkheid aanvaardt.

Artikel 4 Verplichtingen opdrachtnemer:
1.Opdrachtnemer voert zijn werkzaamheden uit naar best inzicht en vermogen en spant zich in om bij de uitvoering van de opdracht het voor opdrachtgever beste resultaat te behalen. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, maar kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd om, na overleg met de opdrachtgever, voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
3. Opdrachtnemer kan pas meer werkzaamheden dan waartoe opdracht werd verstrekt, verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen als opdrachtgever hiertoe toestemming verleent.
4. Deze algemene voorwaarden zullen ook tegenover opdrachtgever gelden voor eventuele derden die de opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van de opdrachten.
Artikel 5 Incasso
Indien ‘de opdrachtgever’ ‘Noram Zakelijke Dienstverlening & Incasso’ opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt ‘de opdrachtgever’ ‘Noram Zakelijke Dienstverlening & Incasso’ in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van ‘Noram Zakelijke Dienstverlening & Incasso’ noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:  het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur, het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten, het incasseren van gelden, het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling, het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie, het vrijelijk en naar eigen inzicht inschakelen van derden.

De incassoprovisie bedraagt:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering, met een minimum van € 40,-;
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,- van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering;
e. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

 1. ‘Noram Zakelijke Dienstverlening & Incasso’ is gerechtigd een voorschot te vragen voor door haar te verrichten werkzaamheden, welk voorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met ‘de opdrachtgever’ wordt verrekend.
 2. Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan ‘Noram Zakelijke Dienstverlening & Incasso’ dan wel rechtstreeks aan ‘de opdrachtgever’, dan wel aan derden ten behoeve van ‘de opdrachtgever’ heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door debiteur tegenover ‘de opdrachtgever’ op zich genomen en door ‘de opdrachtgever’ geaccepteerde tegenprestatie of een compensatie van vorderingen.
 3. Betalingen door debiteur aan ‘Noram Zakelijke Dienstverlening & Incasso’ worden geacht bevrijdende betalingen te zijn, ook in geval van surseance of faillissement van ‘Noram Zakelijke Dienstverlening & Incasso’.
 4. Indien ‘de opdrachtgever’ een incasso-opdracht intrekt, buiten ‘Noram Zakelijke Dienstverlening & Incasso’ om een betalingsregeling treft en/of met debiteur een schikking treft, dan wel van verdere incassobehandeling afziet of ‘Noram Zakelijke Dienstverlening & Incasso’ ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat, is ‘Noram Zakelijke Dienstverlening & Incasso’ gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering incassokosten in rekening te brengen als ware de vordering volledig geïncasseerd.

Artikel 6 Verplichtingen opdrachtgever:
1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
2. Opdrachtgever is gehouden nieuwe informatie welke voor de uitvoering van de overeenkomst enigerwijze van belang kan zijn, onverwijld ter kennis van opdrachtnemer te brengen.
3. Betaling van declaraties van Noram Zakelijke Dienstverlening & Incasso dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke handelsrente verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag en met een minimum van € 100,– – komen voor rekening van de Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de Opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
4. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de Opdrachtgever is zowel de Opdrachtgever als die ander hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan Noram Zakelijke Dienstverlening & Incasso toekomt.

Artikel 7 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever:
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

 

 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
  3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
  4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

Artikel 9 Duur van de overeenkomst:
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
2. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van opdrachtgever welke niet vallen onder een overeenkomst of een opdrachtbevestiging, dan wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen betreffende tussentijds overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht voor opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid:
1. Iedere aansprakelijkheid van Noram Zakelijke Dienstverlening & Incasso is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

2.Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor: · bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens opdrachtgever;

 • bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie;
 • bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfsschade, indirecte schade, of gevolgschade; · bij opdrachtgever of derden ontstane schade waarvoor opdrachtgever zich heeft verzekerd.
 1. Opdrachtgever is, indien hij overweegt opdrachtnemer aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met opdrachtnemer in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een hem verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 9 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van vijfduizend euro (€ 5.000,00), dan wel – indien hoger en voor zover van toepassing – het bedrag dat op grond van de door opdrachtnemer gesloten verzekeringsovereenkomst terzake wordt uitgekeerd.
 4. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
 5. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
 6. De uit het bovenstaande voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 7. Op alle geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Uitvoering van de opdracht:
1. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht uit te voeren naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht onder eigen verantwoordelijkheid gebruik te maken van gekwalificeerde personen, tenzij uit de opdracht blijkt dat de uitvoering door een bepaalde al dan niet met name genoemde persoon zelf dient te geschieden.

 1. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

Artikel 12 Honorarium:
1. Tenzij anders bepaald in de offerte en aanbieding, is het honorarium van opdrachtnemer niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de werkzaamheden.
2. Tenzij anders vermeld in de offerte en aanbieding zijn de door opdrachtnemer genoemde tarieven inclusief btw en overige kosten.
3. Te specificeren kosten zoals griffierechten en leges voor informaties van overheidsinstanties worden apart in rekening gebracht.
4. In geval van toekenning van een proceskostenvergoeding ten gunste van de opdrachtgever komt het meerdere boven het in rekening gebrachte honorarium toe aan de opdrachtnemer.

Artikel 13 Facturering en betaling
1. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht. Indien een totaalprijs is afgesproken vindt facturering tenzij anders bepaald in de offerte of aanbieding, plaats uiterlijk drie maanden nadat de overeenkomst is aangegaan.
2. Betaling door opdrachtgever vindt, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats binnen veertien dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
3. Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan.
4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 14 Geheimhouding:
1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 15 Klachten:
1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of de factuur moeten respectievelijk binnen 30 dagen of binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan opdrachtnemer.
2. In geval van een terechte klacht heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium of het zonder verder kosten verbeteren of opnieuw uitvoeren van de afgekeurde werkzaamheden.

Artikel 16 Opzegging:
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen.
2. Ingeval van opzegging als bedoeld onder 15.1 behoudt opdrachtnemer zijn recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen.
3. Bij opzegging door opdrachtnemer heeft opdrachtgever recht op vergoeding van de door hem aantoonbaar geleden schade voortvloeiend uit zodanige opzegging.
Artikel 17 Vervaltermijn:
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar (twaalf maanden) na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 18 Verbindendheid algemene voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden zijn verbonden aan alle dienstverlening door Noram Zakelijke Dienstverlening & Incasso en gelieerde ondernemingen, tenzij in de opdrachtverlening uitdrukkelijk anders is overeengekomen.